Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v povezavi s spletnim mestom https://arao.si/

Upravljavec osebnih podatkov v povezavi s spletnim mestom https://arao.si/ je:

ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Javni gospodarski zavod

Vrbina 17, 8270 Krško

matična številka: 5526329000

davčna številka: SI 32495854

elektronski naslov: gp.arao@arao.si

spletno mesto: https://arao.si/

(v nadaljevanju: »ARAO« oz. »zavod«)

V zavodu je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na naslovu gp.arao@arao.si, in telefonski številki +386 1 236 32 00

Uvod
 • Osnovi podatki o zavodu in njegovem poslanstvu

ARAO je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izvaja naloge in projekte, za katere jo pooblasti država. Naše poslanstvo  je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v Republiki Sloveniji skladno z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka.

Zavod ob upoštevanju domačega in tujega znanja zagotavlja sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki trajno varuje človekovo zdravje in okolje v mejah Slovenije in zunaj nje, je hkrati tehnološko sodoben v svetovnem merilu in ekonomsko učinkovit z nacionalnega vidika.

V ta namen zavod prejema, zbira in obdeluje določene informacije in podatke med katere sodijo tudi osebni podatki, kot to predvideva Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) oziroma Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma uredba GDPR).

Več o nas in naših storitvah ter drugih aktivnostih si lahko preberete na tej povezavi.

 • Namen in uporaba tega obvestila

To obvestilo opisuje kako zavod obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so ji svoje osebne podatke zaupali neposredno kot upravljavcu osebnih podatkov v povezavi s spletnim mestom https://arao.si/ (npr. pri nalaganju piškotkov ob obisku spletnega mesta, pri izpolnjevanju spletnega obrazca za posredovanje osebnih podatkov za izdajo dovolilnice za vstop v kontrolirano območje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov na spletnem mestu, izpolnitev ankete o zadovoljstvu uporabnikov naših storitev ipd.).

 • Raba pojmov in spremembe tega obvestila

V kolikor ni drugače navedeno, imajo pojmi, ki se pojavljajo v tem obvestilu (npr. osebni podatek, obdelava, upravljavec, obdelovalec, ipd.), enak pomen kot v uredbi GDPR.

Besedna zveza spletno mesto oz. spletna stran pomeni https://arao.si/ ter zajema tudi vse pripadajoče podstrani in povezane strežnike ter sisteme.

Šteje se, da okrepljeni oziroma definirani pojmi v tem obvestilu (npr. posameznik), ki so sicer zapisani v ednini, vključujejo tudi množino in obratno, pojmi, zapisani v enem spolu, pa vključujejo vse spole (npr. posameznica).

Informacije in navedbe v tem obvestilu lahko občasno posodabljamo oziroma spreminjamo, pri čemer bodo novice o večjih spremembah objavljene na našem spletnem mestu.

V primeru bistvenih sprememb (npr. glede pravnih podlag in namenov obdelave že zbranih podatkov), bomo posameznike o predlaganih spremembah obvestili preko elektronskega sporočila oziroma na drug primeren način.

Pregled zbirk in vrst osebnih podatkov, kategorije posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, predvidenih rokov za izbris osebnih podatkov ter pravnih podlag za obdelavo in namenov ter vrst obdelav

IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV UPRAVLJAVCA

VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV

KATEGORIJE POSAMEZNIKOV NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

PREDVIDENI ROKI ZA IZBRIS OSEBNIH PODATKOV*

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAV IN VRSTE OBDELAV OSEBNIH PODATKOV **

Podatki o posamezniku, ki komunicira z zavodom preko elektronskih naslovov in drugih komunikacijskih poti, ki so na voljo na spletnem mestu

·    Ime in/ali priimek posameznika, ki komunicira z zavodom

·    Morebitni elektronski naslov posameznika, ki komunicira z zavodom

·    Morebitna telefonska številka posameznika, ki komunicira z zavodom

·    Morebitni osebni podatki, ki so zajeti v komunikaciji s posameznikom

Ime in/ali priimek posameznika, ki komunicira z zavodom

Ime in/ali priimek posameznika, ki komunicira z zavodom

Ime in/ali priimek posameznika, ki komunicira z zavodom

Osebni podatki posameznika, ki je oddal »Naročilo za oddajo radioaktivnih odpadkov« oz.   izpolnil zadevni spletni obrazec

·    Splošni podatki (številka naročila, datum potrditve naročila, datum prejema naročila, povzročiteljeva oznaka naročila, referenca na naročilo, podatek o tem, kdo je naročilo izpolnil)

·    Imetnik / povzročitelj (naziv podjetja, naslov, poštna številka in kraj,  davčna številka, davčni zavezanec, faks, ime in priimek kontaktne osebe, naziv kontaktne osebe, GSM kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, e-naslov kontaktne osebe)

·    Lokacija prevzema (naziv lokacije, ulica, pošta in kraj)

·    Podpogodbenik (naziv podjetja, naslov, poštna številka in kraj, davčna številka, davčni zavezanec, faks, ime in priimek kontaktne oseba, naziv kontaktne osebe, GSM kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, e-naslov kontaktne osebe

·    Priprava odpadka (izvedel – ime in priimek)

·    Potrditev (izpolnil,  odgovorna oseba, datum in podpis)

Podatki, ki se nanašajo na naročilo oziroma osebni podatki posameznika, ki je bodisi izpolnil naročilo za oddajo radioaktivnih odpadkov.

Rok obdelave oziroma hrambe osebnih podatkov je še dve leti po prevzemu.

Napisane podatke bo zavod beležil, hranil in drugače smiselno obdeloval na podlagi in za namene doseganja ciljev »naročila« (tj. izvedbe javne storitve prevzema radioaktivnih odpadkov, izvršitev katere je posameznik zahteval z oddajo naročila) oz. kot je predpisano v Pravilniku o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

Podatki za izdajo dovolilnice za obisk Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov

·    Ime in priimek obiskovalca

·    Številka osebnega dokumenta

·    Ime organizacije iz katere prihaja posameznik

·    Vrsta vozila / podatki o registraciji

·    Vrsta vozila/ naprave/ predmetov posameznika,

·    Številka registracije/ oznaka vozila/ naprave

Osebni podatki posameznika, ki želi obiskati Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov in mu zavod v ta namen zaradi varnostnih razlogov izdela dovolilnico.

Rok obdelave oziroma hrambe osebnih podatkov je eno leto od vpisa podatka v evidenco.

Listine in druga morebitna dokazila, ki jih je posameznik morda predložil oz. drugače posredoval kot dokazila ob izdaji dovolilnice, bo zavod posamezniku vrnil ob koncu postopka izdaje oziroma jih trajno izbrisal.

 

Napisane podatke zavod beleži, hrani in drugače smiselno obdeluje na podlagi zakonitih interesov zavoda (ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja v objektu ali na napravi z jedrsko ali radioaktivno snovjo in prevozov jedrskih snovi, s katerimi se preprečujejo kazniva ravnanja, ter načrt ukrepov ob takih ravnanjih).

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev javne službe

·    Morebitni osebni podatki, ki jih posameznik vključi v anketo

Osebni podatki posameznika, ki je soglašal z izpolnjevanjem in oddajo anketnega vprašalnika.

Zavod ne hrani elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov, ki jih morda pridobi prejemu anketnega vprašalnika.

Zavod  bo oddane podatke  obdeloval za namene vrednotenja oz. upoštevanja povratnih informacij iz vprašalnika.

Podatki posameznikov, ki so se prijavili na prejemanje informativnih elektronskih sporočil zavoda

·    Elektronski naslov posameznika

Osebni podatki posameznika, ki je soglašal s tem, da mu zavod na njegov elektronski naslov občasno posreduje informacije, nasvete in druge koristne podatke glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki in novosti pri zavodu.

Do odjave od prejemanja elektronske komunikacije, pri čemer je odjavna povezava vsebovana v vsakem elektronskem sporočilu.

*Odjavo oz. izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tudi tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov zavoda: gp.arao@arao.si

Na podlagi pridobljenega soglasja sme zavod podatke obdelovati (t.j. hraniti in uporabljati v povezavi s sistemom za pošiljanje elektronskih sporočil)  izključno za namene posredovanja informacij, nasvetov in drugih koristnih podatkov glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki in novosti pri zavodu.

Podatki posameznikov, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto v zavodu

·    Ime in priimek kandidata

·    Elektronski naslov kandidata

·    Življenjepis, motivacijsko pismo, podatki o preteklih delovnih izkušnjah oz. drugi podatki, ki so pomembni za izbirni postopek in so kot taki navedeni ob objavi prostega delovnega mesta

·    Morebitni osebni podatki, ki so zajeti v e-mail korespondenci s takšnim posameznikom

Osebni podatki posameznika, ki se prijavlja na prosto delovno mesto v zavodu.

Do zaključka zaposlitvenega postopka, v kolikor zavod ni od posameznika pridobil izrecnega soglasja za daljšo hrambo podatkov.

Do zaključka zaposlitvenega postopka, v kolikor zavod ni od posameznika pridobil izrecnega soglasja za daljšo hrambo podatkov.

Evidenca posnetkov videonadzornega sistema za jedrske objekte kategorije III

·    Slikovni posnetek

·    Datum posnetka

·    Čas posnetka

Vsi ki vstopajo v kontrolirano območje jedrskega objekta.

60 dni, če ni posebnosti

Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snoviNamen je vizualni nadzor območja zunaj in znotraj kontroliranega objekta, da se preprečijo kazniva ravnanja, ki bi lahko ogrozila fizično ali jedrsko varovanje ter jedrsko in sevalno varnost ali omogočila širjenje jedrskega orožja ali nedovoljeno uporabo jedrskih in radioaktivnih snovi.

 

       
*Zavod si v določenih primerih, ki so osnovani na njenih legitimnih interesih, pridržuje pravico, da določene podatke hrani dlje od nadpisanih rokov (npr. v primeru inšpekcijskega postopka v povezavi s storitvijo), pri čemer bo zavod v vseh takih primerih hrambo podatkov omejil na tiste podatke, ki so nujni za zasledovanje takšnega legitimnega interesa. Izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov: gp.arao@arao.si

** V zvezi z zgoraj navedenimi nameni (npr. hramba podatkov) so podatki lahko posredovani v obdelavo pogodbenim partnerjem zavoda (podobdelovalcem), ki so navedeni v poglavju 3.3. tega obvestila.  Podobdelovalci lahko podatke obdelujejo zgolj v povezavi z izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene in so v direktni povezavi z zasledovanimi nameni.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov lahko leži v izpolnjevanju sklenjene pogodbe oziroma pogajanjih za sklenitev pogodbe

Osebne podatke posameznikov lahko obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe ali naročilnice (npr. oddaje naročila za prevzem radioaktivnih odpadkov) oziroma pogajanj za sklenitev pogodbe (npr. kadar se posameznik obrne na zavod preko naših uradnih komunikacijskih kanalov in želi pridobiti več informacij o naših storitvah).

V opisanih primerih nam osebne podatke zagotovite kot del pogodbene obveznosti oziroma kot del pogajanj za sklenitev pogodbe, pri čemer za nadpisane obdelave vaših osebnih podatkov posledično ne potrebujemo vaše izrecne privolitve.

Načeloma ne boste trpeli nobenih resnih negativnih posledic v situacijah, ko bi sicer potrebovali vaše osebne podatke za izvršitev naših storitev in nam teh podatkov ne boste zagotovili. Takšne situacije pa lahko sicer bistveno otežijo ali celo onemogočijo izvršitev naročenih storitev oziroma naše sodelovanje, pri čemer boste v teh primerih o tem predhodno oziroma naknadno obveščeni.

 • Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je lahko tudi zakon

V zavodu osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo področje prevzema in skladiščenja radioaktivnih odpadkov, kot je natančneje opredeljeno v predmetnem razdelku tabele pod točko 1 tega obvestila.

 • Na podlagi zakonitih interesov

Določene osebne podatke smemo obdelovati tudi za namene zavarovanja naših lastnih legitimnih interesov. Za take primer gre recimo takrat, kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna z vidika upravnih, kazenskih ali civilnih postopkov (npr. kadar bi zavod moral bazo podatkov predložiti kot dokaz v postopku, sicer bi zavod utrpel kazen ali nastanek hujše in nepopravljive škode), pri čemer bomo v takšnih primerih vselej obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje takšnih legitimnih ciljev.

Zavod sme obdelovati osebne podatke posameznika tudi v primerih, ko je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika (npr. vpogled v naslov posameznika, ki mu preti neposredna in huda življenjska nevarnost).

 • Na podlagi pridobljenega soglasja

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev zavoda načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z  obdelavo osebnih podatkov.

Kljub temu lahko v zavodu vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve (tj. soglasja). Kot izrecna privolitev posameznika se šteje njegova prostovoljna izjava volje s katero ta soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen (npr. vaše soglašanje k prejemanju naših informativnih sporočil), pri čemer v tovrstnih primerih obdelujemo tiste podatke, ki so navedeni v razdelku tabele iz točke 1, kjer je označeno, da obdelava temelji na soglasju.

Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v vsake takšnem elektronskem sporočilu, oziroma tako, da nas v zvezi s tem kontaktirate na naslovu  gp.arao@arao.si.

Na podlagi vašega soglasja pa se lahko vrši tudi naše spletno oglaševanje, v kolikor ste ob obisku naše spletne strani soglašali z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov in sledilnih pikslov naših oglaševalskih partnerjev (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki nam omogoča, da vam lažje oglašujemo naše storitve tudi na drugih spletnih mestih ipd.). Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rokov hrambe teh podatkov je opredeljen na podstrani »Piškotki«.

Zavod zagotavlja posamezniku pravico, da ta svojo izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, torej tako, da nas v zvezi s tem kadarkoli kontaktira na naslovu gp.arao@arao.si.

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi soglasja vršila do trenutka preklica.

V primeru, da ne podate soglasja za obdelavo osebnih podatkov, soglasje podate delno ali soglasje (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu danega soglasja oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Soglasje je prostovoljno in če se odločite, da ga ne želite podati, oziroma ga kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne okrni vaših drugih pravic oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.

Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se praviloma hranijo vse dokler je to potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma dokler nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, na to pa so izbrisani.

Obdobje hrambe posameznih podatkov je natančneje opredeljeno v zgornji tabeli.

Listine in druga morebitna dokazila, ki jih je posameznik predložil oz. posredoval zavodu kot dokazila o izpolnjevanju pogojev obsik našega centra, bo zavod posamezniku vrnil ob koncu postopka izdaje dovoljenja oziroma jih trajno izbrisal.

Zavod sme podatke hraniti še petnajst dni po poteku navedenih rokov hrambe z namenom, da lahko v tem obdobju izvede uničevanje shranjenih podatkov z vseh nosilcev podatkov in strežnikov.

Izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov zavoda: gp.arao@arao.si.

Kdo v ARAO in izven njega obdeluje vaše osebne podatke (uporabniki osebnih podatkov)?
 • Določeni zaposleni v zavodu

Vaše osebne podatke obdelujejo tisti zaposleni v zavodu, ki podatke potrebujejo za to, da lahko opravljajo svoje delovne naloge. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varovanja osebnih podatkov.

 • Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora zavod vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom, kakor tudi organom, ki so denimo pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije itd.). V določenih primerih je zavod primoran podatke posredovati tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja zavodu nalaga zakon oziroma pravno upravičenje tretje osebe.

 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v zavodu lahko tudi zaposlene osebe pogodbenih obdelovalcev zavoda, ki lahko osebne podatke kot zaupne obdelujejo izključno v imenu zavoda in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima zavod sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil zavoda (tj. pogodbe), pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi zavod sodeluje so:

 • osebe, ki z nami sodelujejo na podlagi podjemnih oziroma avtorskih pogodb (vzdrževalci IT sistemov, razvijalci programske kode ipd.),
 • ponudnik gostovanja (glej poglavje 3.4.).

Zavod ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Za pridobitev natančnega seznama vseh pogodbenih podobdelovalcev zavoda nam lahko pišete na naslov gp.arao@arao.si.

 • Ponudnik gostovanja

Gostovanje našega spletnega mesta in shranjevanje podatkov, ki so posredovani v zvezi z njim, nudi pogodbeni obdelovalec iz Republike Slovenije, pri čemer se strežniki prav tako nahajajo v Republiki Sloveniji.

 • Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije in ukrepi za zaščito prenesenih podatkov

Zavod osebnih podatkov praviloma ne iznaša v tretje države (t.j. izven območja Evropske unije, Islandije, Norveške in Liechtensteina, torej EGP) in v mednarodne organizacije.

Izjemo od navedenega predstavljajo občasni prenosi nekaterih tehničnih in osebnih podatkov na strežnike različnih ponudnikov piškotkov oz. vtičnikov spletnega mesta in orodij, katerih sedeži oziroma strežniki se lahko nahajajo v ZDA (npr. samodejno prenašanje nekaterih podatkov, ki jih zbirajo piškotki in sledilni piksli družbe Alphabet Inc. oziroma Meta Platforms Inc., vnos elektronskih naslovov v orodje za pošiljanje komercialnih sporočil, ipd.).

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) se lahko za varstvo podatkov pri zgoraj omenjenih čezatlantskih prenosih uporabljajo – tako imenovane standardne pogodbene klavzule (SCC), ki jih je “predhodno odobrila” Evropska komisija. Zavod tako po svojem najboljšem vedenju in zmožnostih angažira zgoraj navedene podobdelovalce na podlagi tovrstnih standardnih pogodbenih klavzul (SCC), ki jih je pripravil in javno objavil vsak navedeni ponudnik, zavod pa jih je pregledal. Navedeni pogodbeni obdelovalci so prav tako po večini nekdanji člani programa Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/) in imajo implementirane  številne ukrepe za zaščito podatkov.

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov in pogodbenih obdelovalcih podatkov lahko pridobite tako, da zahtevo v zvezi s tem pošljete na elektronski naslov: gp.arao@arao.si.

V kolikor imate kot posameznik pomisleke glede varnosti vaših podatkov v smislu tovrstnega čezatlantskega prenosa, vas prosimo, da nas pred sodelovanjem/posredovanjem podatkov o tem povprašate na zgornjem elektronskem naslovu.

Obdelava in zaščita posebnih vrst osebnih podatkov

Posameznike v zvezi z našim spletnim mestom oz. storitvami ne usmerjamo k posredovanju posebnih osebnih podatkov (tj. podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, genski podatki oz. biometrični podatki, podatki v zvezi z zdravjem oz. podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo).

V kolikor se bo zavod seznanil z nastankom situacije, v kateri bi mu bili takšni podatki razkriti, bo glede prejetih podatkov poskrbljeno za zaščito oziroma drugo primerno postopanje.

Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

V zvezi s tem obvestilom o obdelavi osebnih podatkov oziroma glede same obdelave vaših osebnih podatkov s stani našega zavoda in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko kadarkoli in brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova gp.arao@arao.si.

Prav tako lahko navedeni naslov uporabljate tudi za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in uredbo GDPR.

Kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vam uredba GDPR nudi možnost, da sledeče pravice uveljavljate pri zavodu:

 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. člen uredbe GDPR)

Imate pravico, da pridobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, zahtevate dostop do zadevnih osebnih podatkov skupaj z informacijami iz 1. odstavka 15. člena uredbe GDPR.

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s členom 46. členom uredbe GDPR glede takega prenosa.

V kolikor to zahtevate, vam mora biti prav tako zagotovljena kopija osebnih podatkov, ki se v zvezi z vami obdelujejo. Za dodatne zahtevane kopije se vam lahko zaračuna plačilo razumne pristojbino ob upoštevanju nastalih stroškov.

Kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vašo zahtevo predložite s pomočjo elektronskih sredstev, in v kolikor ne zahtevate drugače, se vam bodo informacije zagotovile v elektronski obliki, ki je splošno uporabljena.

 • Pravica do popravka osebnih podatkov (16. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki imate tudi pravico doseči, da se v zvezi z vami brez nepotrebnega odlašanja popravijo netočni osebni podatki.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) (17. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo vaši osebni podatki. Zavod pa bo primoran osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati tudi takrat, kadar bo veljal eden od naslednjih razlogov:

a) osebni podatki ne bodo več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
b) če se je obdelava osebnih podatkov vršila na podlagi vaše privolitve, ki ste jo preklicali;
c) če ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
d) če so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
e) če je osebne podatke potrebno izbrisati zaradi izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom Republike Slovenije,
f) če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe (ki je bila ponujena osebi, ki je mlajša od petnajst let in glede tega ni soglašal skrbnik take osebe).
 • Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej 1. točko tega obvestila), imate pravico, da to svojo privolitev (tj. soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktirate na naslovu gp.arao@arao.si.

 • Pravica do omejitve obdelave (18. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da se omeji obdelava vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

a) kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
b) kadar je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
c) kadar naročnik osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
d) kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložite ugovor v zvezi z obdelavo  in dokler se ne preveri, ali zakoniti interesi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi (t.j. razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki).

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije oziroma Republike Slovenije.

Kadar se doseže omejitev obdelave, zavod pred preklicom omejitve obdelave o tem obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas zavod pri tem oviral, in sicer kadar:

a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 • Pravica do ugovora obdelavi (21. člen uredbe GDPR) 

Kot  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate na podlagi razlogov, ki so povezani z vašim posebnim položajem pravico, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene zavodu, oziroma kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva zavod ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. Navedeno prav tako velja za oblikovanje profilov v takih primerih obdelav.

V primeru vašega ugovora bo zavod prenehal obdelovati osebne podatke, razen če bo uspel dokazati nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami vas kot posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma bo obdelava potrebna zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

Kadar posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

V okviru uporabe storitev informacijske družbe lahko kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki uveljavljate pravico do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki jo v zvezi z vami vrši zavod, krši predpise o varstvu osebnih podatkov, lahko brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela, oziroma v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec):

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov

Obdelave, ki jih vrši naš zavod ne vključujejo avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov na podlagi vaših osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od petnajst let

Zavod je razvoj in delovanje svojih storitev usmeril v zbiranje osebnih podatkov oseb, ki so starejše od petnajst let. V primerih, ko bi se storitev zavoda posluževala mlajša oseba, bo zavod pridobil soglasje starša oz. skrbnika takšne osebe.

V kolikor bo zavod sam naknadno ugotovil, da se v povezavi s storitvijo obdelujejo osebni podatki osebe, ki je mlajša od petnajst let pa njen starš oz. skrbnik s tem ni soglašal, bo naredil vse, kar je potrebno, da se vsi zajeti osebni podatki zbrišejo.

Na naslov gp.arao@arao.si  lahko nadpisane osebe oz. njihovi starši ali skrbniki kadarkoli posredujejo svoje zahteve za izbris zadevnih podatkov.

Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov in glede vaših pravic?

Glede obdelave vaših osebnih podatkov nas lahko kadarkoli kontaktirate na elektronskem naslovu: gp.arao@arao.si.

Varovanje vaših osebnih podatkov

V zavodu osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

Zavod je v ta namen prav tako sprejel ustrezne interne procese, ter vzpostavil različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih ipd.). Enake varnostne zahteve pa zavod terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

Verzija in datum objave oziroma zadnje posodobitve tega obvestla

Besedilo tega obvestilo predstavlja verzijo 1.1. tega dokumenta. To obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno dne 12. 11. 2023.

ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke

Scroll to Top
Skip to content