Misija ARTEMIS v Sloveniji

Misija ARTEMIS v Sloveniji

Na povabilo Vlade Republike Slovenije v Sloveniji od 22. do 30. maja 2022 poteka mednarodna pregledovalna misija ARTEMIS (ang. Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE).

 

Splošni cilj pregledovalnih misij ARTEMIS je zagotoviti neodvisni strokovni pregled in podati strokovno mnenje o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji urana, sanaciji okolja in razgradnji objektov, na podlagi varnostnih standardov in tehničnih smernic MAAE, kot tudi uveljavljeno mednarodno dobro prakso.

 

Namen pregledovalne misije ARTEMIS v Sloveniji, je zagotoviti neodvisen mednarodni pregled in oceno Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16-25), ki je vsaj vsakih 10 let zahtevana v skladu z obveznostmi Direktive Sveta 2011/70/EURATOM.

 

V mednarodni strokovni pregled svojega nacionalnega okvira in veljavne Resolucije ReNPRRO16-25 bo za nadaljnje zagotavljanje izpolnjevanja visokih varnostnih standardov za varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki vključen tudi pregled osnutka Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032 (ReNPRRO23–32). Javna obravnava osnutka ReNPRRO23-32 je bila zaključena v marcu 2022. Osnutek ReNPRRO23-32 bo glede na zaključke pregledovalne misije ARTEMIS in druge spremembe po potrebi dopolnjen in posredovan v nadaljnje postopke sprejemanja.     

 

Ključna sestavina pri pripravi na strokovni pregled ARTEMIS je samoocenjevanje, ki ga opravi vsaka država članica pred pregledom.

 

Cilji samoocenjevanja so:

  • dovoliti državi v kateri se izvaja pregled, analizo njenega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki za namene pregleda;
  • prispevati k razvoju referenčnega gradiva za namene pregleda z odgovarjanjem na ustrezen vprašalnik;
  • pred misijo omogočiti sodelujoči državi članici, da opredeli področja za izboljšave in predlaga ukrepe za njihovo obravnavo v prihodnosti.

 

Poročilo o samoocenjevanju sta v skladu z navodili MAAE skupaj pripravila ARAO in Uprava RS za jedrsko varnost ter ga vnaprej posredovala članom strokovne skupine za pregled.