Razpis za prosto delovno mesto direktorja ARAO

Upravni odbor ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke, Litostrojska cesta 58a, 1000 Ljubljana na podlagi 13. in 14. člena Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke (Uradni list RS, št. 8/22) in sklepa upravnega odbora ARAO z dne 10. 3. 2022, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta

 

D I R E K T O R J A

ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke

 

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskem programu VII. stopnje (specializacija po visokošolskem programu, univerzitetni program ali magisterij stroke 2. bolonjska stopnja);
 • najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;
 • znanje angleškega jezika;
 • ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter ni bila obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • je državljan Republike Slovenije.

Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj naštetih pogojev prijavi priložiti Program dela ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke za mandatno obdobje 2022-2026.

Pisni prijavi je treba priložiti sledeča dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 • overjeno kopijo diplome;
 • življenjepis z navedbo delovnih izkušenj v obliki Europass; obrazec je dostopen na spletni strani https://europa.eu/europass/sl/create-europass-cv, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj;
 • dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu;
 • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Agenciji za radioaktivne odpadke pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
 • dokazilo o znanju angleškega jezika (npr. potrdilo ali certifikat akreditirane izobraževalne institucije, diplomo tujega angleškega univerzitetnega programa, delo v mednarodnih inštitucijah, ali kandidat kot dokaz o znanju angleškega jezika izvede predstavitev Programa dela ARAO v angleškem jeziku).

Direktorja javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke bo imenovala Vlada Republike Slovenije.

Mandat direktorja traja 4 (štiri) leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke oziroma v drugih uradnih prostorih ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo »za Upravni odbor ARAO« in s pripisom »Razpis za direktorja ARAO« na naslov ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Litostrojska cesta 58a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi. Zadnji dan za prijavo je 12. 4. 2022.

Morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko kandidati dobijo na Agenciji za radioaktivne odpadke, tel. št. 01 236 32 00 oziroma na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o ne izbiri.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.