ARAO Agencija za ravnanje z radioaktivnimi odpaddki

1 Osnovni podatki o katalogu

 • Naziv: ARAO – Agencija za radoaktivne odpadke
 • Naslov – sedež: Vrbina 17, 8270 Krško
 • Naslov – PE Ljubljana: Litostrojska 58a, 1000 Ljubljana
 • Telefon: +386 (0)1 236 32 00
 • E-naslov: gp.arao@arao.si
 • Odgovorna oseba: mag. Sandi Viršek, direktor
 • Datum prve objave kataloga: 28. 9. 2010
 • Datum zadnje spremembe: 14. 6. 2023
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.arao.si
 • Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na naslovu ARAO Poslovna enota Ljubljana, Litostrojska 58a, Ljubljana. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

2 Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Splošni podatki o ARAO

Osnovni cilj delovanja ARAO je zagotoviti učinkovito, varno in odgovorno ravnanje z vsemi vrstami radioaktivnih odpadkov pri nas od njihovega nastanka do končne odložitve. V Sloveniji največ radioaktivnih odpadkov nastane pri proizvodnji jedrske energije, manjši del odpadkov. t. i. institucionalnih radioaktivnih odpadkov pa nastane tudi zaradi uporabe radioaktivnih virov v medicini, industriji in znanstveno-raziskovalnem delu (tako imenovani mali povzročitelji). Ravnanje z odpadki poleg samega odlaganja kot končne in trajne rešitve obsega tudi različne dejavnosti in rokovanje z odpadki pred odlaganjem kot so obdelava in priprava odpadkov za skladiščenje in/ali odlaganje, skladiščenje in prevoz.

Na podlagi ZVISJV-1 je ARAO pooblaščen za izvajanje javne službe, katere obseg določa 122. člen tega zakona. Način opravljanja javne službe podrobneje določa Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, 8/22). Javna služba obsega naslednje naloge:

 • prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predelava in skladiščenje pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnja odlagališča ter odlaganje RAO in IG, ki niso RAO oziroma IG iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije (ARAO po tej točki izvaja naloge do vključno priprave na izgradnjo odlagališča NSRAO
 • predelavo RAO in IG pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnja odlagališča ter odlaganja RAO in IG iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije (ARAO po tej točki izvaja priprave na izgradnjo odlagališča NSRAO);
 • obratovanje odlagališč radioaktivnih odpadkov (nalog po tej točki ARAO še ne izvaja, ker v RS nimamo delujočih odlagališč);
 • upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč RAO (nalog po tej točki ARAO še ne izvaja, ker v RS nimamo zaprtih odlagališč);
 • upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin (ARAO po tej točki izvaja naloge na zaprtem odlagališču rudarske jalovine Jazbec).

Poleg izvajanja javne službe v skladu s 122. členom ZVISJV-1 je ARAO na podlagi 124. člena ZVISJV-1 zadolžen tudi za pripravo strokovnih podlag za nacionalni program ravnanja z RAO in IG in na podlagi sklepa Vlade RS imenovan za sodelovanje pri pripravi Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK.

V okviru teh področij dela ARAO skrbi za pretok strokovnih informacij tako v domačem kot v mednarodnem prostoru ter se povezuje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in drugimi strokovnimi institucijami.

2.2 Organigram

2.3 Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Martina Pibernik
T: +386 1 236 23 00
e: gp.arao@arao.si

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja ARAO

2.4.1 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov:

Resolucije

 • Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2023 (Uradni list RS, št. 56/13)
 • Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032 (Uradni list RS, št. 14/23)

Zakoni

 • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – ZVISJV (Uradni list RS, št. 76/1726/19172/21 in 18/23 – ZDU-1O)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03)
 • Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (Uradni list RS, št. 77/10)
 • Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 130/22)
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/0997/10 in 56/15)
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/1021/18 – ZNOrg in 117/22)
 • Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11)

Uredbe, odloki, cenik

 • Uredba o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 8/22)
 • Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke (Uradni list RS, št. 8/22)
 • Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 19/18)
 • Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 78/19)
 • Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/1446/1576/17 – ZVISJV-1 in 8/20)
 • Uredba o varovanju jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 34/08 in 76/17 – ZVISJV-1)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09 in 50/12)
 • Uredba Sveta (Euratom) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1493/oj
 • Cenik storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije (Uradni list RS, št. 153/22)

Pravilniki 

 • Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom (Uradni list RS, št. 125/21)
 • Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/18)
 • Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (Uradni list RS, št. 74/16 in 76/17 – ZVISJV-1)
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (Uradni list RS, št. 81/16 in 76/17 – ZVISJV-1)
 • Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih (Uradni list RS, št. 47/18)
 • Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 27/18)
 • Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi (Uradni list RS, št. 74/1576/17 – ZVISJV-1 in 104/20)
 • Pravilnik o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz (Uradni list RS, št. 47/18 in 30/21)
 • Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Uradni list RS, št. 2/04 in 76/17 – ZVISJV-1)
 • Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 17/13 in 76/17 – ZVISJV-1)

Direktive

3. Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko ARAO prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

  • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 – 0,06 €,
  • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 – 0,13 €,
  • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata – 1,25 €,
  • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 – 0,63 €,
  • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 – 1,25 €,
  • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata – 2,50 €,
  • elektronski zapis na eni zgoščenki CD – 2,09 €,
  • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R – 2,92 €,
  • elektronski zapis na enem USB-ključku – cena, po kateri je bil USB-ključek  nabavljen,
  • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,08 €,
  • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko – 0,20 €,
  • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Scroll to Top
Skip to content