Odlagališče rudarske jalovine Jazbec

Odlagališče rudarske jalovine Jazbec se nahaja na lokaciji nekdanjega Rudnika urana Žirovski vrh, v Poljanski dolini, približno 3 km jugovzhodno od Gorenje vasi.  

Na odlagališču Jazbec so v letih obratovanja Rudnika urana Žirovski Vrh odlagali revno rudo, rudarsko jalovino in rdečo oborino iz predelovalnega obrata uranove rude, v času zapiranja rudnika po letu 1990 pa tudi z uranom kontaminirani gradbeni material, zemljino, dele kontaminirane tehnološke opreme in material, pridobljen z dekontaminacijo površin. Koncentracija urana in elementov njegove razpadne verige, ki se sicer nahajajo v naravi, je v tem materialu nekoliko višja.

Odlagališče rudarske jalovine Jazbec je sedaj okoljsko saniran zaprt objekt in ima status objekta državne infrastrukture. Status sevalnega objekta je bil ukinjen z dovoljenjem za zaprtje, ki ga je konec leta 2014 izdal URSJV.

Osnovni podatki o odlagališču Jazbec:

  • površina meri 7,4 ha,
  • višinska razlika med najnižjo in najvišjo točko je 82,5 m, naklon brežin ne presega 20 %,
  • debelina zaščitne prekrivke je 1,95 m,
  • masa odloženega materiala je 1.910.425 t,
  • povprečna koncentracijo U3O8 je 69 g/t,
  • skupna aktivnost odloženega materiala je 21,7 TBq.

Odlagališče je obdano je z zaščitno ograjo in po celotni površini zaraslo s travo. Zaledne, površinske in meteorne vode odvaja sistem površinskih jarkov in kanalet ter propust pod odlagališčem. Po skupnem kanalu zbrana voda odteka v potok Brebovščica.

Vplivi odlagališča na okolje in izpostavljenost prebivalstva

Po zaključenih zapiralnih delih in okoljski sanaciji so se izpusti radioaktivnih snovi iz odlagališča Jazbec močno znižali. Vplivi se v smeri proti Gorenji vasi združujejo z vplivi odlagališča Boršt in z meritvami po sotočju Todraščice in Brebovščice ni mogoče ločevati med njunimi vplivi.

Na podlagi rezultatov monitoringa radioaktivnosti se vsako leto okvirno oceni skupna izpostavljenost prebivalstva v vplivnem območju nekdanjega rudnika urana, katere najvišja dovoljena vrednost je 0,3 mSv/leto. Dejanske ocenjene vrednosti ne presegajo 0,1 mSv/leto.

Ortofotografija odlagališča rudarske jalovineJazbec
Odvodnjavanje deponije odlagališča Jazbeec
Scroll to Top
Skip to content