Odločitev o izbiri izvajalca gradnje jedrskih objektov v okviru gradnje odlagališča NSRAO

 

 

25. marca 2024 je bila podpisana odločitev o izidu javnega naročila oz. o izbiri izvajalca gradnje jedrskih objektov v okviru gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem.

Izbrani izvajalec je konzorcij z vodilnim partnerjem Riko d.o.o. iz Ljubljane in partnerji Kolektor, Nova Gorica, CGP, Novo mesto in Kostak, d.d. iz Krškega. Skupna ocenjena vrednost izgradnje jedrskih objektov znaša slabih 93 milijonov evrov in obsega gradnjo odlagalnega silosa, hale nad silosom, upravno-servisnega in tehnološkega objekta.

V okviru razpisa smo prejeli dve ponudbi. Drugi ponudnik je bil korejski konzorcij Korea Hydro & Nuclear Power Co. s partnerjem Daewoo E&C, ki pa je oddal dražjo in nepopolno ponudbo. Ponudba izvajalca Riko d.o.o. ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izbrani ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil edino dopustno ponudbo, zato se ponudniku odda javno naročilo. Zoper to odločitev se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dni od objave te odločitve.

Izvedeni razpis za gradnjo jedrskih objektov odlagališča je bil drugi od treh pomembnejših. Prvi, ki je bil zaključen lani, je bil razpis za gradnjo infrastrukturnih objektov, tretji, ki ga bomo objavili v kratkem, pa je razpis za izdelavo in dobavo portalnega dvigala in dvigalne opreme.

Predvidena časovnica izgradnje odlagališča

Z gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov smo pri ARAO pričeli avgusta lani, in sicer z gradnjo infrastrukturnih objektov, potrebnih za odlagališče. Poleg tega vzpostavljamo fizično varovanje bodočega jedrskega objekta med gradnjo in obratovanjem. V letu 2024 bomo nadaljevali z gradnjo jedrskega dela odlagališča.

V letih 2024, 2025 in 2026 je predvidena izvedba podpornega zidu odlagalnega silosa (diafragma), izkop odlagalnega silosa in izvedba vseh betonskih del v okviru odlagalnega silosa, vključno s stopnišči in gradnja upravno-servisnega objekta. Predvideni so tudi temelji za začetek gradnje montažne hale odlagališča. Gradnja tehnološkega objekta bo potekala v letih 2025 in 2026.

Konec leta 2025 oz. v začetku leta 2026 predvidevamo pričetek gradnje hale nad silosom in dobavo ter montažo portalnega dvigala, v letu 2027 pa zaključek gradnje in začetek poskusnega obratovanja.

Značilnosti odlagališča

Gre za pripovršinsko odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov z odlagalno enoto v obliki silosa. Odlagalni silos bo imel notranji premer dobrih 27 metrov in bo globok 56 metrov. Vsi odpadki bodo zloženi v 990 betonskih zabojnikov, kar zadošča za celotno načrtovano proizvedeno količino radioaktivnih odpadkov v Sloveniji do konca obratovanja NEK (2043). Betonski zabojniki bodo odloženi v odlagalni silos s pomočjo portalnega dvigala. Odložiti bo mogoče 10 plasti odpadkov, v vsaki plasti bo 99 zabojnikov. Vmesni prostor med zabojniki bo zapolnjen s tesnilnim materialom. Ko bo silos poln, bo zaprt z betonskim pokrovom in debelo plastjo gline. Odloženi odpadki bodo tako zaščiteni z več-pregradnim sistemom umetnih in naravnih pregrad. Tak sistem je kot ustrezen mednarodno priznan in odlagališče, zgrajeno na tak način, predstavlja zanemarljiv vpliv na ljudi in okolje, kar je bilo dokazano z obsežnimi varnostnimi analizami v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja, soglasja h gradnji in gradbenega dovoljenja.

Scroll to Top
Skip to content