Slovenski ionizacijski javljalniki požara na reciklažo v Nemčijo

Pri ARAO stalno sledimo sodobnim načelom ravnanja z odpadki, ki spodbujajo reciklažo, ponovno uporabo in s tem zmanjšanje količine nastalih odpadkov. V preteklih dneh smo tako iz Slovenije v Nemčijo v reciklažo prepeljali okoli tisoč kosov ionizacijskih javljalnikov požara, kar je približno polovica vseh, ki smo jih v tem letu prevzeli od imetnikov. V zadnjih letih to pri ARAO postaja uveljavljena praksa. Odvoz naslednje polovice je načrtovan v mesecu decembru.

Podobno kot že nekajkrat v preteklih letih, je ekipa sodelavcev ARAO v oktobru 2021 odpeljala pošiljko ionizacijskih javljalnikov požara na reciklažo v Nemčijo, kjer jih je prevzelo podjetje Isotope Technologies Dresden, hčerinsko podjetje nemškega podjetja Gamma-Service Recycling, ki se ukvarja z reciklažo radioaktivnih virov sevanja. Pošiljka je vsebovala okrog tisoč naprav, kar pomeni, da je ARAO izvozil dobro polovico ionizacijskih javljalnikov, ki smo jih v tem letu prevzeti od imetnikov. Sodelavci ARAO smo sami izvedli organizacijo, pripravo in prevoz, do konca leta pa načrtujemo tudi odvoz druge polovice zbranih javljalnikov. Ionizacijski javljalniki požara so najbolj razširjene naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja, običajno Am-241. Zaradi sevanja alfa, ki ga oddaja Am-241, se zrak v komori javljalnika ionizira in med elektrodama v javljalniku teče majhen električen tok. Če je v zraku prisoten dim, ta privlači sevanje alfa, ionizacija zraka se zmanjša, električno ravnotežje se poruši in to sproži alarm. V Sloveniji se je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja začela množična vgradnja ionizacijskih javljalnikov požara v sisteme aktivne požarne zaščite. Zaradi dobrih tehničnih lastnosti so bili primerni za široko področje uporabe. Našli smo jih lahko v industrijskih in storitvenih  zgradbah, pa tudi ustanovah kot so bolnišnice in šole. V zadnjih 15 letih se njihovo število zmanjšuje, vse bolj jih nadomeščajo javljalniki požara, ki ne vsebujejo radioaktivnega vira sevanja. ARAO od imetnikov prevzema  javljalnike, ki jih ne uporabljajo več. Uveljavljena praksa je, da jih razstavimo in pri tem ločimo radioaktivne dele od neradioaktivnih. Radioaktivne dele ustrezno pripravimo, zapakiramo ter kot radioaktivne odpadke uskladiščimo v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju, ki bodo odloženi v bodočem odlagališču. Preostanek neradioaktivnih materialov (plastične, kovinske in elektronske komponente) predamo pooblaščenim zbiralcem odpadnega materiala. Predaja ionizacijskih javljalnikov požara v recikliranje je nova možnost in priložnost za zmanjševanje količine radioaktivnih odpadkov v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov, maj jih bo tudi za odložiti v bodočem odlagališču. Podjetij, ki se ukvarjajo z recikliranjem naprav z radioaktivnimi viri sevanja je na svetu malo. Še manj je takšnih, ki bi jih bila pripravljena uvažati iz tujih držav. V zadnjem času je ponudnik takšnih storitev v Evropi Isotope Technologies Dresden, ki v recikliranje sprejemajo cele oziroma nepoškodovane ionizacijske javljalnike požara. Vsebina ostane pri prejemniku, ki ionizacijske javljalnike požara najprej razstavi (loči radioaktivne dele od neradioaktivnih) in s pomočjo kemijskih postopkov izloči radioaktivno snov v obliko, ki je primerna za nadaljnjo koristno uporabo. Izvoz virov sevanja pa za ARAO ne pomeni le prihranka prostora v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju, temveč tudi prihranek časa, ki ga v ARAO porabimo za razstavljanje naprav, poleg tega pa je na ta način naša ekipa tudi manj izpostavljena radioaktivnemu sevanju. Pri ARAO zmanjšujemo breme odlaganja radioaktivnih odpadkov na prihodnje generacije, prispevamo h krožnemu gospodarstvu ter trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri,  zato bomo tovrstne in podobne aktivnosti izvajali tudi v prihodnje.

Scroll to Top
Skip to content