Vzdrževanje odlagališča rudarske jalovine Jazbec

Zaprto odlagališče Jazbec je objekt državne infrastrukture, ki ga v po pooblastilu države upravlja in vzdržuje ARAO. Glavni namen vzdrževanja je ohranjanje stanja, ki je bilo doseženo z okoljsko sanacijo. S tem se še naprej zagotavlja varovanje okolja in zdravja ljudi.

Redno vzdrževanje obsega košnjo in dognojevanje trave, odstranjevanje podrasti na notranji in zunanji strani ograje ter vzdrževanje ograje okoli odlagališča. Občasno so potrebna dodatna vzdrževalna dela na površini odlagališča, dovoznih poteh, sistemih za odvajanje površinskih voda in objektov tehničnega monitoringa (piezometri, točke geodetske mreže, inklinometri …).

Najmanj enkrat letno in v primeru večjih vremenskih nevšečnosti ali potresa pa pogosteje, se natančno pregleda stanje odlagališča in določi, katera vzdrževalna dela so potrebna. Občasno se pregleda tudi drenažni jašek in propust pod odlagališčem Jazbec. Zadnji ogled (december 2019) je pokazal, da so propust, drenažni jašek in vtoki drenažnih sistemov še vedno v ustreznem stanju.  

Pri odločanju o potrebnih vzdrževalnih delih so poleg letnega nadzora pomembni tudi podatki, pridobljeni z monitoringom. Spremembe stabilnosti, vodne bilance ali izpustov iz odlagališča namreč lahko pomenijo, da se je stanje odlagališča spremenilo in da je potrebna sanacija za vzpostavitev prejšnjega stanja.

Scroll to Top
Skip to content