Zgledna kontrola in knjigovodstvo jedrskih snovi v centralnem skladišču

Zgledna kontrola in knjigovodstvo jedrskih snovi v centralnem skladišču Inšpektor Evropske skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) je 5. septembra 2018 opravil inšpekcijski nadzor nad jedrskimi snovi v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov. Nad knjigovodstvom in kontrolo jedrskih snovi, ki jo vodi ARAO, ni imel pripomb. Obratovanje objekta in ravnanje s skladiščenim inventarjem je označil kot zgledno.

Inšpektor Evropske skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) je 5. septembra 2018 opravil inšpekcijski nadzor nad jedrskimi snovi v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov. Nad knjigovodstvom in kontrolo jedrskih snovi, ki jo vodi ARAO, ni imel pripomb. Obratovanje objekta in ravnanje s skladiščenim inventarjem je označil kot zgledno. Jedrske snovi so rude, snovi vira ali posebne cepljive snovi. ARAO jih kot izvajalec javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov sprejema v zelo majhnih količinah. Predvsem gre za ostanke kemikalij in predmete onesnažene z njimi, ki jih oddajajo raziskovalne in izobraževalne organizacije. V preteklosti so se v raziskovalne namene uporabljale različne spojine z uranom in torijem (npr. uranil nitrat, uranil acetat, cinkov uranil acetat, torijev nitrat in torijev oksid). Uporaba uranil acetata se standardno uporablja za kontrastiranje bioloških preparatov v elektronski mikroskopiji. V izobraževalnih programih, povezanih z radioaktivnostjo oziroma ionizirajočimi sevanji, pa se uporabljajo tudi naravni viri, kot je na primer uranova ruda, uransko steklo ipd. Ko imetniki teh snovi ne želijo več uporabljati, jih morajo kot radioaktivne odpadke predati izvajalcu javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki poskrbi za njihovo nadaljnjo ustrezno ravnanje. Ob predaji mora novi imetnik opraviti vknjižbo teh snovi, prejšnji imetnik pa njihovo razknjižbo ter poročati nacionalnemu upravnemu organu in EURATOM. Knjigovodstvo in kontrola jedrskih snovi je obveznost vseh upravljavcev jedrskih objektov. Vključuje vse dejavnosti v objektu, ki zadevajo knjigovodstvo in kontrolo jedrskih snovi, vključno z določanjem in obdelavo podatkov ter poročanjem. ARAO ima v skladu s predpisi EU, Euratom imenovano pooblaščeno osebo, ki je odgovorna za knjigovodstvo in poročanje jedrskih snovi. Le ta sodeluje tudi pri inšpekcijskemu nadzoru. ARAO je kot upravljavec Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov inšpekcijskega nadzora deležen vsako leto. Po nekaj začetnih težavah s prvim popisom in vzpostavitvijo seznama jedrskih snovi pred dobrim desetletjem, zdaj že vrsto let zapored inšpekcijske nadzore uspešno prestaja. Nadzor vključuje pregled seznama in poročil jedrskih snovi in fizični pregled celotnega inventarja, vključno s kontrolnimi meritvami. Z leti je znanje in kompetentnost osebja ARAO na tem področju naraščalo, prav tako je ARAO na objektu in skladiščenem inventarju nenehno vršil tehnične in administrativne izboljšave. Vse to je omogočilo, da se te nadzore lahko danes uspešno opravi.

Scroll to Top
Skip to content