Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO)

Construction of repository for permanent disposal of low and intermedate level radioactive waste in Slovenia is required by international and domestic law.

Odlagališče NSRAO, ki ga gradi Slovenija, bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa in bo zgrajeno na lokaciji Vrbina v občini Krško. Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim prostorskim načrtom. Zgrajeni bodo upravnoservisni in tehnološki objekt, silos, hala, cestna in komunalna infrastruktura; urejene bodo zunanje površine.

Odlagališče bo namenjeno odlaganju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki nastajajo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) pri obratovanju in ki bodo nastali kasneje pri razgradnji, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v Sloveniji.

Z izgradnjo odlagališča NSRAO bodo zagotovljeni pogoji za dolgoročno zanesljivo obratovanje NEK, ki bistveno prispeva k zanesljivosti oskrbe z elektriko v Sloveniji, ter za varno, gospodarno in zanesljivo uporabo radioaktivnih virov v znanosti, medicini in industriji. Pomemben je tudi etični vidik: generacija, ki uživa koristi od uporabe jedrske energije, naj poskrbi tudi za odlaganje radioaktivnih odpadkov in naj tega bremena po nepotrebnem ne prelaga na prihodnje generacije.

Prednost trajnega odlaganja pred shranjevanjem odpadkov v skladiščih je pasivna varnost. Pri skladiščenju varnost zagotavlja človek, pri trajnem odlaganju je varnost zagotovljena brez človekovega posredovanja.

LILW Documentation

Scroll to Top
Skip to content