Načrtovanje odlagališča NSRAO

K izgradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), v katerega bodo odpadki trajno odloženi, Slovenijo zavezuje mednarodna in domača zakonodaja.

Odlagališče NSRAO, ki ga načrtuje Slovenija, bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa in bo zgrajeno na lokaciji Vrbina v občini Krško. Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim prostorskim načrtom. Zgrajeni bodo upravnoservisni in tehnološki objekt, silos, hala, cestna in komunalna infrastruktura; urejene bodo zunanje površine.

Odlagališče bo namenjeno odlaganju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki nastajajo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) pri obratovanju in ki bodo nastali kasneje pri razgradnji, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v Sloveniji.

Z izgradnjo odlagališča NSRAO bodo zagotovljeni pogoji za dolgoročno zanesljivo obratovanje NEK, ki bistveno prispeva k zanesljivosti oskrbe z elektriko v Sloveniji, ter za varno, gospodarno in zanesljivo uporabo radioaktivnih virov v znanosti, medicini in industriji. Pomemben je tudi etični vidik: generacija, ki uživa koristi od uporabe jedrske energije, naj poskrbi tudi za odlaganje radioaktivnih odpadkov in naj tega bremena po nepotrebnem ne prelaga na prihodnje generacije.

Prednost trajnega odlaganja pred shranjevanjem odpadkov v skladiščih je pasivna varnost. Pri skladiščenju varnost zagotavlja človek, pri trajnem odlaganju je varnost zagotovljena brez človekovega posredovanja.

Dokumentacija NSRAO

Scroll to Top
Skip to content