Dolgoročni nadzor nad odlagališči jalovine

Odlaganje radioaktivnih odpadkov je zadnja faza v ravnanju z njimi. Tudi po zaprtju odlagališča je treba nadaljevati s spremljanjem stanja in vzdrževanjem objekta v stanju, kakršno je bilo doseženo ob zaprtju. da se zagotovi ohranjanjanje integritete in stabilnosti odlagališča ter s tem trajno zavarovanje okolja in prebivalstva pred posledicami izkoriščanja uranove rude v preteklosti.

Pri pridobivanju in predelavi urana v Rudniku urana Žirovski Vrh ter pri zapiranju rudnika in obrata za predelavo rude je nastal radioaktivno onesnažen material, ki je odložen na dveh odlagališčih na območju Žirovskega Vrha. Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt je v zaključni fazi zapiranja, ki jo izvaja javno podjetje RŽV d.o.o. Odlagališče rudarske jalovine Jazbec je okoljsko saniran zaprt objekt in ima status objekta državne infrastrukture. Njegovo upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje v okviru obvezne državne gospodarske javne službe izvaja ARAO.

Scroll to Top
Skip to content