Slovenski ionizacijski javljalniki požara na reciklažo v Nemčijo

Učinkovita uporaba ionizacijskih javljalnikov požara skozi koncept krožnega gospodarstva

Pri ARAO stalno sledimo sodobnim načelom ravnanja z odpadki, predvsem s podporo prehodu v tako imenovan koncept krožnega gospodarstva. V preteklih dneh smo tako iz Slovenije odpeljali okoli tisoč kosov ionizacijskih javljalnikov požara v Nemčijo na nadaljnjo obdelavo in reciklažo, kar je približno polovica vseh, ki smo jih v lanskem letu prevzeli od imetnikov. Tako preprečevanje nastajanja odpadkov, kot tudi priprava za ponovno uporabo in recikliranje, so zadnja leta stalnica na ARAO in eno glavnih načel  učinkovitega in trajnostnega gospodarjenja z odpadki. V skladu s temi načeli smo že pred tem, v maju 2023, izvozili pošiljko ionizacijskih javljalnikov požara v Združeno kraljestvo, nazaj proizvajalcu.

Podobno kot že nekajkrat v preteklih letih, je ekipa sodelavcev ARAO v juniju 2023 odpeljala pošiljko ionizacijskih javljalnikov požara v Nemčijo na nadaljnjo obdelavo in reciklažo, kjer jih je prevzelo podjetje Isotope Technologies Dresden, hčerinsko podjetje nemškega podjetja Gamma-Service Recycling, ki se ukvarja z reciklažo virov sevanja iz industrije, medicine in raziskovalne dejavnosti. Pošiljka je vsebovala okrog tisoč naprav, kar pomeni, da je ARAO iznesel polovico ionizacijskih javljalnikov, ki smo jih v preteklem letu prevzeti od imetnikov. Sodelavci ARAO smo sami izvedli organizacijo, pripravo in prevoz in pri tem upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o prevozu nevarnega blaga.

Ionizacijski javljalniki požara so najbolj razširjene naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja, običajno Am241. Občutljivi so na produkte gorenja, ki lahko vplivajo na ionizacijski tok v javljalniku požara –  izkoriščajo pojav, da ioni zraka privlačijo dimne delce, kar povzroči zmanjšanje toka v javljalniku požara in to sproži alarm.

V Sloveniji se je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja začela vgradnja ionizacijskih javljalnikov požara v sisteme aktivne požarne zaščite. Zaradi dobrih tehničnih lastnosti so bili primerni za široko področje uporabe. Našli smo jih lahko v industrijskih in storitvenih  zgradbah, pa tudi v bolnišnicah in šolah. V zadnjih 15 letih se njihovo število zmanjšuje, vse bolj jih nadomeščajo javljalniki požara, ki ne vsebujejo radioaktivnega vira sevanja.

ARAO od imetnikov prevzema ionizacijske javljalnike požara po prenehanju uporabe. Uveljavljena praksa je, da jih razstavimo in pri tem ločimo radioaktivne dele od neradioaktivnih. Radioaktivne dele ustrezno pripravimo, zapakiramo ter uskladiščimo v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju. Preostanek neradioaktivnih materialov (plastične, kovinske in elektronske komponente) pa predamo pooblaščenim zbiralcem odpadnega materiala.

Predaja ionizacijskih javljalnikov požara v recikliranje je nova možnost in priložnost za zmanjševanje količine odpadkov v Centralnem skladišču RAO. Podjetij, ki se ukvarjajo z recikliranjem naprav z radioaktivnimi viri sevanja je na svetu malo. Še manj je takšnih, ki bi jih bila pripravljena sprejemati iz drugih držav. Ponudnik takšnih storitev v Evropi je Isotope Technologies Dresden, ki v recikliranje sprejema cele oziroma nepoškodovane ionizacijske javljalnike požara. Vsebina ostane pri prejemniku, ki ionizacijske javljalnike požara najprej razstavi (loči radioaktivne dele od neradioaktivnih) in s pomočjo kemijskih postopkov izloči radioaktivno snov v obliko, ki je primerna za nadaljnjo uporabo.

Iznos ionizacijskih javljalnikov požara pa za ARAO ne pomeni le zmanjšanja in zagotavljanja skladiščnega prostora v Centralnem skladišču RAO v Brinju, temveč tudi, da je naša ekipa izpostavljena manj ionizirajočim sevanjem med razstavljanjem naprav.

Pot v Nemčijo je naša ekipa izkoristila še za udeležbo na primerjalnih radioloških meritvah na testnem poligonu nekdanjega rudnika urana Wismut v bližini mesta Ronnenburg, kjer BFS (Bundesamt fur Strahlenschutz) iz Berlina že več let organizira primerjalne meritve hitrosti doz zunanjega sevanja, ki se jih poleg nemških izvajalcev udeležujejo tudi izvajalci tovrstnih meritev iz tujine.

Pri ARAO zmanjšujemo breme odlaganja radioaktivnih odpadkov na prihodnje generacije, prispevamo h krožnemu gospodarstvu ter trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri, zato bomo tovrstne in podobne aktivnosti izvajali tudi v prihodnje, dokler bo ta možnost obstajala in dokler bo iznos ekonomsko upravičen.

Na slikah sortiranje in pregled ZV0 za reciklažo, priprava končnega tovorka – izgled po pakiranju in izvajanje meritev

Scroll to Top
Skip to content