Dela, izvedena od začetka gradnje odlagališča NSRAO do danes


V okviru izgradnje prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture bo rekonstruiran odsek ceste, ki je do cestnega priključka Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad kategoriziran kot javna pot, v nadaljevanju pa je nekategorizirana javna pot. Približna dolžina odseka ceste kjer poteka gradnja znaša 560 metrov. Ob cesti bo enostransko urejena pot za kolesarje in pešce, ki bo z zelenim pasom ločena od vozišča, ob poti bo urejena tudi javna razsvetljava, na območju prometnice pa bodo izvedeni in rekonstruirani tudi cestni priključki. Rekonstruiran bo javni vodovod, ki bo prestavljen v območje zelenega pasu. Zgrajen bo priključni SN vod za TP Odlagališče.

Na trasi ureditve ceste so že bila izvedena zemeljska dela, izkop do ustrezne globine nosilnih tal in urejeno nasutje za cesto. Izvedena so tudi betonska dela na jašku črpališča kanalizacije. Gradnjo je potrebno prilagajati prometu in aktivnostim območja CRO Spodnji Stari Grad, kjer dnevno poteka intenziven promet.

Trasa tlačnega voda kanalizacije bo zgrajena do obstoječe kanalizacije s priključitvijo na črpališče Libna, odsek je dolg ca 770 metrov in poteka pretežno preko kmetijskih površin. Projekt, ki je v izgradnji, vključuje ureditev površin vhodnega dela odlagališča, kjer je prometna infrastruktura za odlagališče dostopna cesta s parkiriščem za zaposlene in obiskovalce. Urejeno bo polje za ponikanje padavinskih vod odlagališča ter gradbiščna cesta za gradnjo objektov odlagališča. Projekt gradnje obsega tudi ureditev za fizično in tehnično varovanje odlagališča, zunanjo ograjo jedrskega objekta s potmi za vzdrževanje, ureditve nadzorovanega območja jedrskega objekta in izvajanje varovanja za celoten čas gradnje jedrskega objekta. Del izvedbenih del obsega tudi monitoring v času gradnje, za tovrstni monitoring so bile pred gradnjo izvedene meritve stanja okolja.

Scroll to Top
Skip to content