Končana vzdrževalna dela na tlaku v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov

Končana vzdrževalna dela na tlaku v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov Vzdrževalna dela na tlaku v skladišču, ki so potekala letos jeseni so uspešno zaključena. Dela so potekala skladno z načrtom, izvedena so korektno in v skladu s pravili stroke.

Vzdrževalna dela na tlaku v skladišču, ki so potekala letos jeseni so uspešno zaključena. Dela so potekala skladno z načrtom, izvedena so korektno in v skladu s pravili stroke. ARAO kot upravljavec Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov skrbi za redno vzdrževanje in posodobitve objekta in vgrajenih sistemov. V letu 2020 so bila načrtovana vzdrževalna dela na tlaku, saj so se na sredinski transportni poti, kjer poteka intenzivnejša manipulacija z viličarjem in premikanje bremen, pojavile vidne poškodbe zgornjega dela betonskega tlaka in zaščitnega epoksidnega premaza. Ker je skladišče 80 % zapolnjeno z radioaktivnimi odpadki, se je ARAO pri izbiri rešitve odločil za najmanj radikalen poseg v objekt, kar pomeni izvedbo lokalnih vzdrževalnih del na transportni poti. Celovito obnovo tlaka v skladišču pa se bo opravilo, ko bo skladiščni prostor nekoliko sproščen oziroma bodo odpadki iz skladišča odloženi v bodočem odlagališču nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov.   Na najbolj poškodovanem delu transportne poti, je bil tlak obnovljen radikalno in celovito do globine nosilne armiranobetonske plošče, preostala območja so bila obnovljena v smislu nadomeščanja poškodovanega dela epoksidne prevleke z novo. Območje stika kanalete s tlakom je bilo ustrezno dilatirano in zaščiteno. Delo je potekalo tekoče v skladu s pogodbenim popisom del in s pravili stroke, brez večjih posebnosti in nepredvidenih stanj. Med izvajanjem del ni prišlo do prekomerne izpostavljenosti delavcev. Posebna pozornost je bila posvečena požarni varnosti, zlasti pri izvajanju vročih del, ko je bila vzpostavljena požarna straža. Zaradi razmer povezanih s širjenjem koronavirusne bolezni so se dela izvajala ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Za nadaljnje varno obratovanje skladišča so tudi v prihodnjih letih načrtovana investicijsko vzdrževalna dela in posodobitve, ki so potrebna zaradi staranja sestavnih delov, sistemov in konstrukcij skladišča. S tem se zagotavlja, da so v projektnih osnovah navedene zahteve po izvajanju varnostnih funkcij izpolnjene v celotni obratovalni dobi objekta. Stanje skladišča na dan začetka del. Zaradi preprečitve vdora prahu do skladiščenih radioaktivnih odpadkov in druge opreme je bilo potrebno namestiti protiprašno zaščito s katero se je ločilo območje izvajanja del od preostanka skladišča. Nova plast armiranega betona. Izvajanje požarne straže med nanašanjem hidroizolacije. Nanašanje epoksidnega premaza. Po nanosu epoksidnega premaza. Vse odstranjene ruševine se je vstavilo v sode. Po opravljenih kontrolnih meritvah morebitne radioaktivne kontaminacije ruševin je bil material predan zbiralcu gradbenih odpadkov. Meritve površinske kontaminacije delovne opreme se je izvajalo na dnevni ravni.

Scroll to Top
Skip to content